Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)"

Zdjęcie uczestników na sali konferencyjnej Konferencja podsumowująca ROPT

13 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego, która jednocześnie podsumowała realizację projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.

Wydarzenie skierowane było do szerokiego grona interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji, w tym przedstawicieli strony samorządowej, przedsiębiorstw górniczych i okołogórniczych, sektora okołobiznesowego, stowarzyszeń, izb gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, jak również reprezentacji związków zawodowych, nauki, kultury i dziedzictwa poprzemysłowego.

Inauguracja wydarzenia

Konferencję otworzył Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego podkreślając, że wydarzenie jest okazją do podsumowania działań realizowanych przez ROPT i inne kluczowe podmioty w regionie w zakresie wsparcia systemu zarządzania procesem sprawiedliwej transformacji. Samorząd województwa obok sprawnego wydatkowania środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji koordynatora tego procesu na poziomie regionalnym.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek – były Premier RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat statusu transformacji w regionach opartych na węglu w Unii Europejskiej i kierunkach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, w kontekście wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych istotnych dla województwa śląskiego oraz innych regionów górniczych.

Co się działo

Podczas pierwszej części konferencji partnerzy projektu: dr Sylwia Jarosławska-Sobór przedstawicielka Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego i mgr Dorota Wiktorowska badaczka przy Związku Zawodowym Górników w Polsce, zaprezentowały kluczowe wnioski i rekomendacje z badań prowadzonych w projekcie:

 1. Przewidywanie przyszłych umiejętności a wewnętrzny potencjał przedsiębiorców,
 2. Wpływ zamknięcia zakładów górniczych na lokalne otoczenie m.in. przedsiębiorców, rynek pracy,
 3. Włączanie interesariuszy w dialog społeczny w procesie zamykania zakładu górniczego w celu zmniejszenia możliwości występowania konfliktów społecznych,
 4. Przewidywanie i łagodzenie możliwości wystąpienia negatywnych skutków społecznych związanych z procesem zamykania kopalń i ochrony pracowników przed zwolnieniem,
 5. Oczekiwania pracowników kopalń i firm okołogórniczych wobec oferty outplacementowej w związku z planowaną dekarbonizacją,
 6. Wizja i plany głównych interesariuszy wobec wyzwań dekarbonizacji regionu,
 7. Rola liderów związkowych w procesie zmian wyznaczonych przez transformację polskiego górnictwa,
 8. Postawy pracowników kopalń i firm okołogórniczych wobec zmian ich aktywności i kariery zawodowej.

Pełne raporty z badań zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronie: transformacja.slaskie.pl

Podczas panelu pt. "W kierunku przyszłości" moderatorem dyskusji był dr hab. prof. UE Adam Drobniak, Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do dyskusji zaproszono następujących panelistów:

 • Andrzej Urbanik, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej,
 • dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym,
 • Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej,
 • Arkadiusz Siekaniec, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Uczestnicy panelu wskazali najważniejsze wnioski płynące z zaprezentowanych badań, które będą miały wpływ na przyszłość transformacji w województwie śląskim. W swoich wypowiedziach skupili się na wizji i oczekiwaniach Komisji Europejskiej odnośnie rezultatów realizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Podzielili się spostrzeżeniami na temat panujących nastrojów wśród przedstawicieli przedsiębiorstw, pracowników sektora górniczego i branży okołogórniczej, których w największym stopniu dotyczy proces transformacji energetycznej. Pokusili się o stworzenie „scenariusza przyszłości” transformacji w regionie.

W drugiej części wydarzenia, w ramach wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, zaproszeni goście:

 • dr hab. prof. Instytutu Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
 • dr hab. prof. UE Adam Drobniak oraz dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Michał Bieda, Zastępca Prezydenta Bytomia,
 • Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

zaprezentowali założenia i rezultaty realizowanych projektów związanych z transformacją społeczno-gospodarczą.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, prelegentom, panelistom oraz uczestnikom za udział w realizowanym wydarzeniu. Przekazana wiedza, doświadczenia oraz dobre praktyki będą inspiracją do dalszych działań w regionie na rzecz transformacji.

Zapraszamy do udziału w przyszłych wydarzeniach w projekcie „Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w latach 2024-2026.

Projekt

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT) powstało w odpowiedzi na potrzebę wsparcia zarządzania procesem transformacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności prowadzenia dialogu w kierunku łagodzenia skutków likwidacji kopalń i outplacementu oraz procesu zmiany gospodarczej w kierunku zielonej cyfrowej gospodarki, a także promowanie ramowych kierunków reorientacji zawodowej w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Infografika działań w ROPT

Projekt ROPT był realizowany z partnerami ze środowiska naukowego (Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy), samorządów gospodarczych (Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa) oraz organizacji pracowniczych (Związek Zawodowy Górników w Polsce).

Wydarzenia organizowane w ramach projektu:

 • warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego dla społeczności lokalnych z podregionów, gdzie omówiono propozycje projektowe przygotowane przez środowiska lokalne oraz prowadzono dyskusję na temat procesów zachodzących w poszczególnych podregionach, modeli transformacyjnych, dobrych praktyk i innowacyjnych technologii – 298 uczestników,
 • seminaria nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla przedstawicieli władz samorządowych, środowisk lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw, podczas których uczestnicy otrzymali informacje na temat wyzwań dotyczących procesu transformacji w kontekście założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 oraz postępów prac związanych z Programem FE SL 2021-2027 – 219 uczestników,
 • warsztaty innowacji, z których każdy poświęcony był tematowi jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – 113 uczestników.

W ramach projektu powstała baza interesariuszy procesu transformacji w celu ułatwienia identyfikacji wszystkich podmiotów, do których województwo śląskie chce dotrzeć ze swoją ofertą.

Odbyły się 2 wizyty studyjne do innych regionów węglowych w Polsce - w województwie dolnośląskim oraz wielkopolskim i łódzkim, celem wymiany doświadczeń, rozwoju kompetencji i budowania wiedzy nt. dobrych praktyk procesu transformacji.

Projekt pn. „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logotypy projektu ROPT

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie uczestników na sali konferencyjnej Zdjęcie konferansjera Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie prelegentki podczas prezentacji Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników panelu dyskusyjnego Zdjęcie z panelu dyskusyjnego Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie uczestników konferencji ROPT Zdjęcie z prezentacji projektu „Transform4Europe” Zdjęcie z prezentacji projektu „ExchangeEU” Zdjęcie z prezentacji projektu „Energia”

Załączniki
Program konferencji projektu pn. ROPT _13.10.2023.pdf [PDF 509,7kB]
Prezentacja wyników badań GIG_ ROPT 13.10.2023.pdf [PDF 798,7kB]
Prezentacja wyników badań ZZG_ ROPT 13.10.2023.pdf [PDF 980,4kB]
Prezentacja dobre praktyki_IETU_13_10_2023.pdf [PDF 1,6MB]
Prezentacja dobre praktyki_UE_DUST_13_10_23.pdf [PDF 271,6kB]
Prezentacja dobre praktyki_UE_BOLSTER_13_10_23.pdf [PDF 358,6kB]
Prezentacja dobre praktyki_UŚ_T4EU _13._10_23.pdf [PDF 2,0MB]
Prezentacja dobre praktyki_ UMBytom_ExchangeEU_13_10_23.pdf [PDF 4,0MB]
Prezentacja dobre praktyki_ WUP_ENERGIA _13_10_23.pdf [PDF 546,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Polskie wsparcie dla transformacji regionów górniczych Ukrainy (IETU)