Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji

Doświadczenia wielu regionów, które przeszyły proces transformacji oraz dostępne publikacje i wytyczne podkreślają jego wieloaspektowy i długofalowy charakter oraz konieczność rzetelnego zaplanowania tego procesu w formie strategii lub programu.

Długofalowy plan

Założenia te są punktem wyjścia do przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST), który w latach 2021-2027 ma być podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE (treść projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia Funduszu na rzecz sprawiedliwej Transformacji).

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji powstanie dla 7 podregionów województwa śląskiego:

 • katowickiego,
 • bytomskiego,
 • sosnowieckiego,
 • gliwickiego,
 • tyskiego,
 • rybnickiego,
 • bielskiego.

Zakres planu

Plan będzie zawierał zarys procesu transformacji dla wskazanych podregionów do 2030 r.  Zostanie opracowany w zgodności z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu, opisze ścieżkę przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, a także wskaże terytoria, które zostaną objęte dodatkowym wsparciem podczas transformacji. W odniesieniu do każdego z tych terytoriów Plan wskaże wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz określi potrzeby przy rozgałęzianiu gospodarki, przekwalifikowywaniu pracowników i rekultywacji środowiska naturalnego.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji będzie realizowany ze środków UE na lata 2021-2027, tj. z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji uzupełnionego o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego + (EFS+). Zarząd Województwa Śląskiego stoi na stanowisku, że optymalnym poziomem wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest poziom regionalny w ramach RPO WSL 2021-2027.
Graficzne ukazanie skrótowych informacji na temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1798/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. przyjęto kolejną wersję projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego – v.03, która uwzględnia robocze uwagi strony rządowej i Komisji Europejskiej, zalecenia wynikające z raportów PWC oraz uwagi, które spłynęły w ramach trwającego w miesiącu czerwcu br. procesu konsultacji społecznych. Przedmiotowy dokument został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 6 sierpnia 2021 r.

Dotychczasowe działania

Punktem odniesienia dla przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji w województwie śląskim był Plan Działań Transformacji Regionu [aktualna wersja 1.3.], przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w 2019 r., zaktualizowany w maju 2021 r. (Uchwała Zarządu nr 1286/237/VI/2021 z dnia 2021-05-26). Dokument ten stanowił pierwszą próbę kompleksowego podejścia do polityki transformacyjnej regionu na potrzeby perspektywy 2014-2020.

Kluczowym dokumentem strategicznym, kierunkującym dalsze prace regionu będzie Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, która została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r.

W pracach nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji zostaną uwzględnione również regionalne dokumenty branżowe:

 • Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 (został opracowany projekt dokumentu poddany konsultacjom społecznym),
 • Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego (wstępny projekt, przed konsultacjami),
 • Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego (wstępny projekt, przed konsultacjami),
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (w chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją dokumentu).

Równocześnie z wymienionymi powyżej dokumentami, zapisy TPST muszą korelować z innymi regionalnymi dokumentami branżowymi, w tym m.in.:

 • Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 (dokument obowiązujący),
 • Strategia rozwoju systemu transportu województwa śląskiego (w zakresie niskoemisyjnego transportu, dokument w trakcie aktualizacji),
 • Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (obowiązujący),
 • Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 (obowiązujący).

Przedmiotowe dokumenty (lub ich projekty) zamieszczone są na stronach:

Konsultacje społeczne

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1463/241/VI/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. przyjęto projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02 i skierowano go do szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. Informacje o przystąpieniu do konsultacji projektu opublikowano na podstronie internetowej UMWS – Sprawiedliwa Transformacja, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu TPST v.02.

Projekt dokumentu

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 303/313/VI/2022 z dnia 2 marca 2022 r. przyjęto projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.04:

Dokumenty archiwalne