V posiedzenie Komitetu Sterującego projektu pn. "Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)"

logo ROPT Logo Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji
W dniu 2 października br. w siedzibie Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu pn. „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”

W piątym, a jednocześnie ostatnim posiedzeniu uczestniczyli stali przedstawiciele Komitetu Sterującego:

 • Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Pani dr Sylwia Jarosławska – Sobór – rzecznik prasowy i Główny Specjalista Badawczo-Techniczny Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Pani Agata Zielińska – członek Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i Dyrektor ds. Administracji i Współpracy z Zagranicą,
 • Pani Bożena Gawryluk – Dyrektor Biura Związku Zawodowego Górników w Polsce

oraz członkowie zespołu projektowego ROPT.

Stan prac w projekcie


Podczas spotkania, Pani Dyrektor Małgorzata Staś złożyła podziękowania Partnerom projektu za zaangażowanie i współpracę przy realizacji wszystkich działań zaplanowanych w projekcie, za czynny udział we wszystkich posiedzeniach Komitetu Sterującego oraz innych spotkaniach służących bieżącej współpracy i koordynacji działań w trakcie realizacji projektu.

W dalszej części posiedzenia, Pani Anna Pradel - przedstawicielka Lidera projektu przestawiła informacje dot.:

 • aktualnego stanu realizacji w projekcie,
 • złożonych wniosków o płatność, terminach ich uzupełnienia oraz zatwierdzenia przez IP-WUP,
 • proponowanych przez Partnerów zmian w projekcie oraz o ich przekazaniu do IP-WUP,
 • trwającej kontroli planowej IP-WUP w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu,
 • pozytywnych wyników wizyty monitoringowej, która miała miejsce w dniu 25.08.2023 r.,
 • kwestii związanych z końcowym rozliczeniem projektu.

Konferencja podsumowująca projekt


Podczas posiedzenia przedyskutowano również kwestie merytoryczne i techniczne związane z organizacją konferencji pn. „Transformacja społeczno-gospodarcza województwa śląskiego”, podsumowującej realizację projektu ROPT. Wydarzenie odbędzie się 13 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy ul. Olimpijskiej.

W części I konferencji zaprezentowane zostaną przez przedstawicieli GIG i ZZG kluczowe wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych przez nich badań w projekcie. Następnie podczas debaty, zaproszeni paneliści przedyskutują możliwe sposoby ich uwzględnienia we wdrażaniu działań w trwającym procesie sprawiedliwej transformacji społecznej i gospodarczej w regionie.

Natomiast w części II przedstawione zostaną projekty realizowane przez: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Urząd Miejski w Bytomiu oraz Wojewódzki Urząd Pracy – które mają pokazać dobre praktyki w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń m.in. w procesie transformacji.logotypy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie z komitetu Zdjęcie z komitetu

Załączniki
Program konferencji [PDF 509,7kB]