Rusza Regionalne obserwatorium procesu transformacji ROPT

Logo projektu ROPT Logo projektu ROPT
25 maja 2022r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji ROPT”.

Założenia projektu

Projekt polega na wsparciu i usprawnieniu zarządzania procesem transformacji społeczno-gospodarczej regionu. Jego głównym celem jest:

 • gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, skutecznych działań i narzędzi transformacyjnych, innowacyjnych technologii wspierających proces dywersyfikacji w stronę zielonej cyfrowej gospodarki,
 • promowanie ramowych kierunków reorientacji zawodowej w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez inicjowanie współpracy partnerów lokalnych z obszarów podlegających transformacji społeczno-gospodarczej oraz jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

ROPT powstał w odpowiedzi na potrzebę wsparcia zarządzania procesem transformacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności prowadzenia dialogu w kierunku łagodzenia skutków likwidacji kopalń i outplacementu oraz procesu zmiany gospodarczej w kierunku zielonej cyfrowej gospodarki, a także promowanie ramowych kierunków reorientacji zawodowej w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 606 855,65 PLN.

Współfinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 497 463,96 PLN.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z przedstawicielami:

 • środowiska naukowego – Głównym Instytutem Górnictwa (GIG),
 • organizacji pracodawców/ samorządów gospodarczych – Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową (GIPH),
 • organizacji pracowniczych – Związkiem Zawodowym Górników w Polsce (ZZG).

Czas trwania projektu to IV 2022 – X 2023.

Zadania w projekcie

Projekt zakłada realizację zadań w ramach 3 modułów:

 • badawczego,
 • partycypacyjnego,
 • implementacyjnego

W ramach modułu badawczego (realizowanego przez GIG i ZZG) zaplanowano następujące badania:

Dla ZZG:

 • Oczekiwania pracowników kopalń i firm okołogórniczych wobec oferty outplacementowej
  w związku z planowaną dekarbonizacją;
 • Wizja i plany głównych interesariuszy wobec wyzwań dekarbonizacji regionu;
 • Rola liderów związkowych w procesie zmian wyznaczonych przez transformację polskiego górnictwa;
 • Postawy pracowników kopalń i firm okołogórniczych wobec zmian ich aktywności i kariery zawodowej.

Dla GIG:

 • Przewidywanie przyszłych umiejętności a wewnętrzny potencjał przedsiębiorców;
 • Wpływ zamknięcia zakładów górniczych na lokalne otoczenie m.in. przedsiębiorców, rynek pracy;
 • Włączanie interesariuszy w dialog społeczny w procesie zamykania zakładu górniczego w celu zmniejszenia możliwości występowania konfliktów społecznych;
 • Przewidywanie i łagodzenie możliwości wystąpienia negatywnych skutków społecznych związanych z procesem zamykania kopalń i ochrony pracowników przed zwolnieniem.

Ponadto GIG w ramach modułu badawczego przygotuje raport zbiorczy pod nazwą Bilans Strategiczny dla priorytetów sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

W ramach modułu partycypacyjnego (realizowanego przez Lidera i GIPH) zaplanowano organizację:

 • warsztatów rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • warsztatów innowacyjnych dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów nowych technologii, dotyczących rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • seminariów w podregionach górniczych,
 • regionalnej konferencji podsumowującej.

Celem warsztatów rozwoju społeczno-gospodarczego dla społeczności lokalnych jest wypracowanie rozwiązań społeczno-gospodarczych w zakresie transformacji (propozycji projektów) z udziałem m.in. środowisk lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm sektora OZE. Warsztaty mają przyczynić się do zidentyfikowania roli społeczności lokalnej w procesie transformacji, jej aktywizacji, wzmocnienia poczucia przynależności do miejsca i lokalnych wartości oraz budowania poczucia sprawczości na rzecz sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

Celem warsztatów innowacyjnych dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów nowych technologii dotyczących rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji jest stworzenie bazy innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej. Wypracowane rozwiązania technologiczne będą stanowiły podstawę dalszych prac analitycznych w ramach projektu pod kątem wykorzystania ich we wdrażaniu programów na rzecz sprawiedliwej transformacji. W warsztatach wezmą udział m.in. przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele instytutów badawczych, parków naukowo-technologicznych i uczelni.

Celem seminariów w podregionach jest inicjowanie i animowanie dyskusji i wymiany wiedzy na temat procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w podregionach górniczych, w tym przegląd wyzwań i problemów z nią związanych oraz wskazanie skutecznych działań i narzędzi transformacyjnych.

Konferencja podsumowująca będzie okazją do przeglądu aktualności celów, kierunków i działań w ramach prowadzonego procesu transformacji w województwie śląskim.

Z kolei moduł implementacyjny (realizowany przez Lidera) zakłada:

 • opracowanie pełnej bazy interesariuszy sprawiedliwej transformacji w województwie śląskim,
 • monitorowanie działań i projektów w obszarze sprawiedliwej transformacji wraz
  z wypracowaniem rekomendacji wdrożeniowych;
 • analiza wniosków z badań i ich stosowne uwzględnienie w realizacji procesu transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego;
 • organizowanie wizyt studyjnych w regionach węglowych;
 • organizowanie posiedzeń Komitetu Sterującego (KS) i innych spotkań.

logotypy
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie projekt ROPT infografika Kierunek procesu sprawiedliwej transformacji infografika Struktura projektu ROPT Logo projektu ROPT

Załączniki
Infografika-Struktura projektu ROPT [PDF 546,1kB]
infografika-Kierunek procesu sprawiedliwej transformacji [PDF 528,4kB]