IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego

IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego
14 czerwca odbyło się IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu bieżących prac dotyczących sprawiedliwej transformacji w regionie oraz inauguracji projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji ROPT”.

Dodatkowe środki

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski rozpoczął posiedzenie od przedstawienia kluczowych działań Zarządu dotyczących finalizacji prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 (TPST WSL) i programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) oraz przekazał informację o dodatkowej puli środków w ramach programu FE SL 2021-2027, tj. z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ponad 53 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus prawie 130 mln euro, co daje łączną kwotę ponad 5 mld euro dla regionu.

Marszałek wspomniał również o uznaniu przez Komisję Europejską kwalifikowalności zachodniej Małopolski do wsparcia ze środków FST jako obszaru oddziaływania transformacji węglowej odbywającej się na Śląsku.

Regionalne Obserwatorium

Następnie Marszałek zainaugurował wspólnie z prof. Stanisławem Pruskiem – Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Januszem Olszowskim – Prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach utworzenie „Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji”, które 25 maja br. decyzją Zarządu Województwa otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020.

Cele i zadania projektu ROPT zaprezentowała Anna Dudek – kierowniczka referatu transformacji regionu w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Projekt jest kontynuacją dialogu z interesariuszami procesu transformacji w regionie, a inspiracją do jego powstania były potrzeby i rekomendacje zgłaszane również przez członków Zespołu Regionalnego. Projekt polegać będzie na usprawnieniu zarządzania procesem transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego. Obserwatorium Procesu Transformacji jest kolejnym powołanym przez Zarząd Województwa obserwatorium, uzupełniającym ofertę Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych i wzbogacającym obszar rozwoju innowacyjności regionu.

Kolejna prezentacja przedstawiona przez Dariusza Stankiewicza – pracownika referatu transformacji regionu DRR dotyczyła promocji przewodnika po zasadach identyfikacji i oceny koncepcji zagospodarowania byłych terenów górniczych i przemysłowych pn.: „Wariantowe Ramy Transformacji”. Przewodnik ten jest efektem działań doradczych prowadzonych przez Komisję Europejską w ramach projektu START.

Droga ku transformacji

Jako ostatni swoją prezentację pn.: „Droga ku sprawiedliwej transformacji regionów węglowych – rynek pracy” zaprezentował Luc Christaiensen, menadżer programu „Jobs Global Practice” w Bank Światowym. Kluczowe wnioski z przeprowadzonych przez Bank Światowy badań wskazują m.in. że ok. 72 tys. pracowników kopalń, 3 tys. pracowników elektrowni oraz ok. 17 tys. pracowników pracujących dla podwykonawców zostanie dotkniętych procesem transformacji, zatrudnienie związane z węglem jest skoncentrowane wokół kopalń, a między dużymi firmami istnieje znacząca integracja rynkowa (konglomeraty górnicze i duzi podwykonawcy). Według badań górnicy mają podobne umiejętności jak inni pracownicy (lepiej radzą sobie z obsługą maszyn, gorzej z zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi), preferują ciągłość i stabilność: chcą pozostać w gminach, w których mieszkają oraz chcą pracować na podobnych stanowiskach/ w podobnym sektorze działalności, a także cenią sobie bezpieczeństwo zatrudnienia. Na szczególną uwagę zasługują pracownicy niebędący górnikami w gminach (lokalnie i pośrednio), ponieważ ich liczba jest znacząca, są mniej wykwalifikowani i działają w rejonach mocno dotkniętych transformacją i już osłabionych gospodarkach lokalnych oraz nie są objęci umowami społecznymi.

Spotkanie zakończyło się dyskusją nt. wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami w sektorze energii spowodowanymi wojną na Ukrainie oraz zachętą do przygotowania niskoemisyjnych i zielonych projektów do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego IX posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego

Załączniki
Wariantowe Ramy Transformacji (WRT) - prezentacja [PPTX 4,2MB]
Realizacja projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji ROPT” - prezentacja [PPTX 14,3MB]
Perspektywy pracy - prezentacja Luc Christiaensen - Bank Światowy [PDF 2,7MB]