Wariantowe Ramy Transformacji

Strona tytułowa przewodnika Wariantowe Ramy Transformacji
Zapraszamy do zapoznania się z "Przewodnikiem po zasadach identyfikacji i oceny koncepcji zagospodarowania byłych terenów górniczych i przemysłowych".

Na spotkaniach grupy roboczej Europejskiej Platformy Regionów Górniczych Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wielokrotnie podkreślał, że „aby sprawnie przejść proces transformacji, jako region potrzebujemy dobrej współpracy i koordynacji działań na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym  m.in. poprzez wymianę doświadczeń między regionami górniczymi w całej Unii . Dla powodzenia procesu niezbędne są także przyjazne regulacje europejskie i krajowe, które sprawią, że inwestycje na terenach pogórniczych będą atrakcyjną opcją, a nie ryzykiem”.

Dowodem na potwierdzenie tej tezy i dobrym przykładem takiej współpracy jest opracowany w ramach projektu START przewodnik „Wariantowe ramy transformacji”, który przybliża mieszkańcom naszego regionu dobre praktyki europejskie i międzynarodowe w obszarze planowania najkorzystniejszych z punktu widzenia lokalnej gospodarki wariantów zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych.

Publikacja powstała w ścisłej współpracy ze środowiskami i instytucjami zaangażowanymi w proces kształtowania przestrzeni poprzemysłowych.

W intencji autorów przewodnik ma przede wszystkim inspirować oraz wskazywać skuteczne metody budowania lokalnych koalicji na rzecz odnowy i powtórnego zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością przemysłową.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.