JTP GROUNDWORK – wsparcie w realizacji Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

JTP GROUNDWORK JTP GROUNDWORK

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o ukierunkowaną pomoc techniczną – JTP GROUNDWORK, która będzie wspierać kwalifikujące się regiony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji we wdrażaniu ich Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Istotne informacje dotyczące naboru

Cel wsparcia

JTP GROUNDWORK to pomoc techniczna ukierunkowana na wsparcie regionów we wdrażaniu ich własnych zobowiązań i priorytetów w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST).

Jest to uzupełnienie pomocy technicznej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Komisja Europejska zapewni kwalifikującym się regionom dostosowane do ich potrzeb wsparcie w zakresie budowania zdolności i doradztwa.

Dla kogo?

JTP GROUNDWORK koncentruje się wyłącznie na terytoriach z zatwierdzonymi Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, takich jak:

  • gminy,
  • władze regionalne,
  • partnerzy społeczno-ekonomiczni,
  • a także Instytucje Zarządzające
aktywnie przyczyniające się do procesu sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub wspólnotowym.

Na jakie usługi można otrzymać wsparcie?

JTP GROUNDWORK zapewnia wsparcie wybranym regionom we wdrażaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji przez cały rok 2023.

Wsparcie może być ukierunkowane na rozwiązanie problemów związanych z brakiem lokalnych zdolności do opracowywania projektów w terenie lub może koncentrować się na konkretnych poradach związanych z procesem sprawiedliwej transformacji, na przykład:

  • Identyfikacja i rozwój projektów (np. procedury wyboru, pozyskiwanie inwestorów prywatnych, kwestie pomocy publicznej),
  • Budowanie potencjału administracji regionalnych i lokalnych oraz innych kluczowych interesariuszy,
  • Wsparcie dla ustanowienia przejrzystego, integracyjnego i skutecznego mechanizmu zarządzania wdrażaniem TPST,
  • Kampanie podnoszące świadomość i strategie komunikacji w regionach,
  • Mobilizacja określonych grup interesariuszy (prowadząca do opracowania projektu lub wzmocnionej realizacji i budowania społeczności na poziomie lokalnym),
  • Wsparcie w angażowaniu się we współpracę transgraniczną z innymi regionami FST (w razie potrzeby w celu usprawnienia opracowywania projektów lub wdrażania TPST).

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i zawiera jedynie przykłady niektórych potencjalnych usług, które mogą być świadczone.

Formuła wsparcia

Po wybraniu beneficjentów, JTP GROUNDWORK, Komisja i beneficjenci wspólnie określą zakres i rodzaj potrzebnego wsparcia w sposób dostosowany do potrzeb.

Wsparcie w ramach programu będzie świadczone z wykorzystaniem różnych mechanizmów udzielania pomocy bezpośredniej i online, w tym: wizyt, zaplanowanych dialogów, spotkań, warsztatów itp. Formy pomocy będą dostosowane do potrzeb beneficjentów, aby zapewnić elastyczną i wydajną realizację . Podstawową zasadą wsparcia JTP GROUNDWORK jest współtworzenie rozwiązań z odbiorcami w celu zwiększenia własności i rozwoju długoterminowej zdolności. Dlatego tak ważne jest, aby beneficjenci zapewnili sobie możliwość udostępnienia odpowiednich zasobów i czasu, aby umożliwić efektywną wspólną pracę.

Pomoc techniczna będzie również obejmować organizację jednego wydarzenia dla każdego wybranego wnioskodawcy, aby stworzyć forum dla lokalnych interesariuszy do wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania FST.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 23:00 CET.

Okres realizacji wsparcia

2023 r.

Formularz aplikacyjny

Aby złożyć wniosek musisz skorzystać z kwestionariusza udostępnionego na stronie Komisji Europejskiej.

Pełna informacja

Więcej informacji (w tym odpowiedzi na często zadawane pytania) znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Procedura wyboru wniosków

Po upływie ostatecznego terminu wszystkie zgłoszenia zostaną wstępnie ocenione pod kątem kwalifikowalności i jakości przez zespół JTP GROUNDWORK. W razie wątpliwości, zespół będzie kontaktował się z wybranymi wnioskodawcami.

Natomiast oceny końcowe zostaną przeprowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO). Zespół JTP GROUNDWORK będzie kontaktował się ze wszystkimi kandydatami, niezależnie od tego czy ich projekt został wybrany do dofinansowania czy też nie.

Dofinansowanie może otrzymać tylko 6 wybranych odbiorców.