Wsparcie dla regionu w ramach inicjatywy START

Logotyp Inicjatywy START START - Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition

Województwo Śląskie po raz kolejny skorzystało ze wsparcia w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pn. START.

Wsparcie techniczne dla regionów

START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition) to jeden z instrumentów pomocy technicznej oferowanej przez Komisję Europejską. Jego celem jest dostosowane i krótkoterminowe wsparcie doradcze dla regionów węglowych w tematach związanych z dekarbonizacją produkcji oraz wykorzystywania energii, dywersyfikacji działalności gospodarczej, a także postępem w rozwoju społecznym w regionach i społecznościach, które są silnie dotknięte odejściem od paliw kopalnych. W ramach inicjatywy, która działa już od 2018 r. wsparcie otrzymało 14 zespołów z 9 krajów, w tym Województwo Śląskie.

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej START.

START w Śląskim

Województwo Śląskie już od 2019 roku aktywnie angażuje się w realizację projektów pomocy technicznej w ramach instrumentu START. W 2023 roku po raz kolejny skutecznie aplikowało o wsparcie, tym razem w obszarze projektowania komunikacji strategicznej z interesariuszami procesu transformacji.

W dniu 27 lutego 2024 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się oficjalne podsumowanie projektu. Spotkanie interesariuszy i zaproszonych gości stało się okazją do prezentacji rezultatów oraz dyskusji o przyszłości działań transformacyjnych w regionie. Po roku intensywnych prac wszystkie cele projektu zostały osiągnięte:  

W realizację zadań projektu czynnie angażowali się pracownicy Referatu transformacji regionu, Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy razem z ekspertami europejskimi opracowali i wdrożyli działania niezbędne do osiągnięcia rezultatów końcowych projektu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania podsumowującego w Muzeum Śląskim w Katowicach Logotyp inicjatywy START