Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ROPT za nami

budynek gmachu Muzeum Śląskiego Komitet Sterujący

28 października 2022 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego projektu pn. „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.

Uczestnicy Komitetu Sterującego:

W posiedzeniu uczestniczyli: Jarosław Szczęsny – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodniczący doraźnej Komisji Sejmiku ds. Sprawiedliwej Transformacji, Małgorzata Staś - Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Anna Dudek - Kierownik Referatu transformacji regionu, z Głównego Instytutu Górnictwa: dr inż. Jan Bondaruk - Zastępca Naczelnego Dyrektora i dr Sylwia Sobór-Jarosławska – Rzecznik prasowy, z Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej: Agata Zielińska -  Członek Zarządu, Dyrektor oraz Katarzyna Lipińska - Starszy specjalista, ze Związku Zawodowego Górników w Polsce: Arkadiusz Siekaniec – Wiceprzewodniczący, Bożena Gawryluk – Dyrektor Biura i dr Marcin Tomecki – ekspert merytoryczny ZZGwP oraz Piotr Kucharski - Naczelnik Wydziału Zarządzania EFS i Izabela Sommer – Kierownik Zespołu ds. Statystyki, Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także członkowie zespołu projektowego ROPT.

Posiedzenie Komitetu Sterującego rozpoczęła Dyrektor Małgorzata Staś, która przywitała i przedstawiła przybyłych stałych przedstawicieli Komitetu i zaproszonych gości. Odnosząc się do prac związanych z przygotowaniem i realizacją FE SL 2021-2027 zachęciła do kontynuowania współpracy w ramach ROPT 2.0.

Stan prac w projekcie:

Następnie Anna Dudek - kierownik Referatu transformacji regionu zaprezentowała aktualny stan prac w projekcie ROPT, w tym sposób przygotowywania wniosków o płatność, materiały potrzebne do dokumentowania wydatków, dotychczas zgłoszone przez Lidera i Partnerów zmiany w projekcie, a także harmonogram działania związany z dalszą realizacją projektu ROPT.

Pozostałe dwie prezentacje, które dotyczyły założeń badawczych oraz wstępnych wniosków z badań i dalszych działań prowadzonych w ramach projektu, przedstawili Partnerzy projektu ROPT - przedstawicielka GIG - dr Sylwia Sobór-Jarosławska oraz ekspert merytoryczny ZZGwP - dr Marcin Tomecki.

 

Dyskusja:

W trakcie dyskusji członkowie Komitetu Sterującego dyskutowali kwestie związane z potrzebą wspierania mniejszych gmin w wykorzystaniu terenów pogórniczych, w tym korzyści wynikających z wyboru jednego operatora rewitalizacji. Wymieniono przykładowe gminy sygnalizujące potrzebę wsparcia w procesie przygotowania do transformacji jak Radlin, Pszów i Godów. Wskazano przykład Rudy Śląskiej, która właśnie testuje potencjalny model operatora w ramach wsparcia Banku Światowego, przyczyniający się do redukowania napięcia i włączania innych interesariuszy np. SRK. Podano przykład dobrej praktyki związanej z zagospodarowaniem terenów pogórniczych, jaką jest realizowany przez GIG i Województwo Śląskie projekt OPI TPP 2.0, którego celem jest stworzenie szczegółowej bazy takich obszarów. W dalszej części dyskusji podkreślono znaczenie profilowania wsparcia pracowników oraz wyrażono zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie kursów, umiejętności i specjalizacji, jakie są konieczne przedsiębiorcom okołogórniczym, jak również na opracowanie listy „zielonych” szkoleń. Ponadto zwrócono uwagę na wyższy niż w przeszłości poziom wykształcenia pracowników dołowych kopalni i większe możliwości ich przekwalifikowania.

Na koniec Dyrektor Małgorzata Staś poinformowała i zaprosiła przybyłych na konferencję otwierającą nowy okres programowania, która odbędzie się 8 grudnia b.r. w Muzeum Śląskim. Wspomniała także o planowanym w styczniu 2023 r. spotkaniu Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji, gdzie zostaną pokazane dotychczasowe efekty pracy ROPT.
logotypy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
uczestnicy Komitetu Sterującego na sali budynek gmachu Muzeum Śląskiego uczestnicy Komitetu Sterującego podczas obrad

Załączniki
Prezentacja GIG [PDF 251,5kB]
prezentacja Lidera projektu ROPT [PDF 1,7MB]
prezentacja ZZG w Polsce [PDF 2,1MB]