Podsumowanie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

28 lutego br. w Katowicach odbyła się pierwsza edycja warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii. Jest to kolejna, po warsztatach lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, inicjatywa realizowana w ramach projektu „Regionalnego obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.

O warsztatach

Pierwsze spotkanie z cyklu, poświęcone dziedzinie zielonej gospodarki, otworzyło serię sześciu warsztatów, których celem będzie popularyzacja najnowszych trendów technologicznych oraz przybliżenie wybranych zagadnień z zakresu regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez zapoznanie się z działalnością sieci specjalistycznych obserwatoriów technologicznych.

Warsztaty zgromadziły liczną reprezentację przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, którzy wysłuchali zaproszonych ekspertów oraz aktywnie uczestniczyli w części warsztatowej.

Obserwatorium technologiczne

Podczas pierwszej prezentacji dr inż. Karolina Jąderko-Skubis z Głównego Instytutu Górnictwa przybliżyła zebranym osiągnięcia Obserwatorium Technologii dla Ochrony Środowiska.

Nie wszyscy uczestnicy warsztatu spotkali się wcześniej z formułą obserwatorium technologicznego, warsztaty stały się więc dobrą okazją, aby włączyć obserwatoria do systemu rozpowszechniania wiedzy o nowoczesnych technologiach dla transformacji gospodarczej.

Fundusze Europejskie

Wystąpienie ekspertów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pozwoliło uczestnikom spotkania zapoznać się z możliwościami finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Już w trakcie prezentacji pojawiały się liczne pytania, co świadczyło o dużym zainteresowaniu uczestników.

Zaprezentowano również nowo otwartą stronę o funduszach unijnych, gdzie można zapoznać się z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2023.

Zielone technologie

Jednym z założeń warsztatów jest propagowanie najnowszych technologii poprzez wykłady cenionych specjalistów. Uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji dr hab. inż. prof. AGH Magdaleny Dudek na temat wybranych aspektów wykorzystania zielonych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudził wątek praktycznych rozwiązań w obszarze pozyskiwania alternatywnych paliw, w tym opłacalności produkcji wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej lub wiatrowej, z uwzględnieniem źródła pozyskania paliwa z gazu ziemnego lub w procesie elektrolizy. Wykład przerodził się w ożywioną dyskusję nad możliwościami komercyjnego zastosowania prezentowanych rozwiązań.

Część warsztatowa

Część warsztatową poprowadził dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert z zakresu innowacyjności oraz polityki regionalnej.

Istotnym elementem dyskusji warsztatowej było zwrócenie uwagi na działania władz regionalnych na rzecz przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem działań transformacyjnych. Prowadzący warsztat podkreślali wagę funduszy unijnych dla regionu, szczególnie silnie wskazując na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i jego dostępność dla firm powiązanych z górnictwem, które poszukują środków na dywersyfikację działalności.

Uczestniczący w dyskusji przedsiębiorcy zwracali z kolei uwagę na zagrożenia związane z koniecznością podejmowania decyzji biznesowych w warunkach rewolucji technologicznej oraz złożonej sytuacji międzynarodowej. Potrzeba stworzenia polityki informacyjnej dla przedsiębiorców, która – obok wskazywania źródeł finansowania projektów – definiowałaby również potencjalne dziedziny rozwojowe, w które warto inwestować, przewijała się w kolejnych wypowiedziach. Przedsiębiorcy wskazywali również na niewystarczający poziom wsparcia biznesu, postulując tym samym dalszą rozbudowę sieci doradztwa biznesowego.

Co dalej?

Następna okazja do wzięcia udziału w warsztatach pojawi się już 24 marca br.
Zgłoszenia można kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Harmonogram warsztatów

 • 24 marca 2023 r. – Energetyka,
 • 14 kwietnia 2023 r. – Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • 26 maja 2023 r. – Medycyna,
 • 15 czerwca 2023 r. – Materiały i nanomateriały,
 • 7 września 2023 r. – Przemysły mobilności.

Projekt ROPT

Warsztaty realizuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO WSL 2014-2020 (I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego transformacja regionu).

Liderem projektu jest Województwo Śląskie.
logotypy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii