Źródła wiedzy o dobrych praktykach

Poznaj jeszcze więcej dobrych praktyk.

Wariantowe Ramy Transformacji

Na spotkaniach grupy roboczej Europejskiej Platformy Regionów Górniczych Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wielokrotnie podkreślał, że „aby sprawnie przejść proces transformacji, jako region potrzebujemy dobrej współpracy i koordynacji działań na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym  m.in. poprzez wymianę doświadczeń między regionami górniczymi w całej Unii . Dla powodzenia procesu niezbędne są także przyjazne regulacje europejskie i krajowe, które sprawią, że inwestycje na terenach pogórniczych będą atrakcyjną opcją, a nie ryzykiem”.

Dowodem na potwierdzenie tej tezy i dobrym przykładem takiej współpracy jest opracowany w ramach projektu START przewodnik „Wariantowe ramy transformacji”, który przybliża mieszkańcom naszego regionu dobre praktyki europejskie i międzynarodowe w obszarze planowania najkorzystniejszych z punktu widzenia lokalnej gospodarki wariantów zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych.

Publikacja powstała w ścisłej współpracy ze środowiskami i instytucjami zaangażowanymi w proces kształtowania przestrzeni poprzemysłowych.

W intencji autorów przewodnik ma przede wszystkim inspirować oraz wskazywać skuteczne metody budowania lokalnych koalicji na rzecz odnowy i powtórnego zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością przemysłową.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Serwis internetowy projektu Tracer Transition in Coal Intensive Regions (Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions)

– strona projektu dotyczącego zagadnienia transformacji energetycznej europejskich regionów węglowych m.in. województwa śląskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Wśród zadań w projekcie znajdują się m.in.: identyfikacja i analiza przykładów najlepszych praktyk udanych procesów transformacji w regionach intensywnie eksploatujących węgiel oraz opracowanie wytycznych dotyczących transformacji.

Serwis internetowy Komisji Europejskiej dot. inicjatywy Transformacji Regionów Górniczych (jęz. angielski)

– podstrona internetowa zawierająca ogólne informacje o inicjatywie i jej realizacji, jak również informacje o działalności Platformy Regionów Górniczych, stanowiącej forum wymiany informacji między regionami i innymi interesariuszami, prezentacje ze spotkań Grup Roboczych działających w ramach Platformy (dobre praktyki, doświadczenia regionów UE), studia przypadków oraz przewodniki i wskazówki w prowadzeniu procesu sprawiedliwej transformacji.

Przewodniki tematyczne (w języku angielskim) opracowane przez Sekretariat Platformy Regionów Górniczych:

Serwis internetowy WWF Polska dot. sprawiedliwej transformacji

– podstrona inicjatywy ,,Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” utworzonej w ramach projektu realizowanego w Polsce, Niemczech, Bułgarii i Grecji ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), agendy Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Projekt dotyczy m.in. zasad i warunków przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

Załączniki
Just Transition Fund – technical seminar (prezentacja w języku angielskim) [PDF 2,0MB]
Wariantowe Ramy Transformacji [PDF 1,7MB]