Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i subregionie północnym

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
Styczniowa edycja warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i częstochowskim zakończyła  zaplanowany w projekcie ROPT na osiem sesji cykl spotkań z przedstawicielami administracji samorządowej, związków regionalnych (RIT), liderów lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

Tym samym mamy za sobą pełną rundę spotkań, których głównym celem było przedstawienie szerokiemu gronu interesariuszy założeń Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz omówienie propozycji projektowych przygotowanych przez środowiska lokalne w poszczególnych podregionach.

Warsztaty w Gliwicach

W Gliwicach, po prezentacji założeń Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i dyskusji na temat praktycznych rozwiązań wdrożeniowych, prof. UE dr hab. Adam Drobniak omówił szczegółowo pakiet projektów społeczno-gospodarczych wypracowanych w podregionie gliwickim. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyła się kwestia dobrych praktyk z innych regionów, które przechodziły podobne przeobrażenia. Profesor Drobniak zaprezentował przykłady dobrych praktyk z krajów europejskich oraz wskazał źródła, gdzie można poszukiwać dalszych inspiracji.

Warsztaty w Częstochowie

Spotkanie w Częstochowie miało odmienny charakter od pozostałych, albowiem decyzją Komisji Europejskiej subregion północny został wyłączony z interwencji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W konsekwencji środowiska lokalne subregionu północnego przygotowują się do wykorzystania dostępnych środków z funduszu spójności, w tym szczególnie intensywnie pracują nad projektami, które będą finansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele referatów wdrożeniowych Urzędu Marszałkowskiego omówili założenia dotyczące wymogów formalnych składania wniosków o dofinansowanie oraz przedstawili wstępne założenia określające kwalifikowalność wydatków w projektach infrastrukturalnych. 

W części praktycznej warsztatów, prof. UE dr hab. Adam Drobniak omówił pakiet projektów infrastrukturalnych wypracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego subregionu. Niektóre z omawianych projektów zostały opatrzone szerszym komentarzem oraz stawały się przyczynkiem do dyskusji i pytań stawianych przedstawicielom referatów wdrożeniowych obecnym na spotkaniu.

Podsumowanie warsztatów

Dla przypomnienia, łącznie na przestrzeni od lipca 2022 do stycznia 2023, w ramach projektu ROPT zrealizowano osiem warsztatów:

 • 5 lipca 2022 w Katowicach dla podregionu katowickiego,
 • 7 lipca 2022 w Bytomiu dla podregionu bytomskiego,
 • 8 września 2022 w Wodzisławiu Śląskim dla podregionu rybnickiego,
 • 9 września 2022 w Pogwizdowie dla podregionu bielskiego,
 • 14 listopada 2022 w Tychach dla podregionu tyskiego,
 • 16 listopada 2022 w Kroczycach dla podregionu sosnowieckiego,
 • 9 stycznia 2023 w Gliwicach dla podregionu gliwickiego,
 • 10 stycznia 2023 w Częstochowie dla subregionu północnego.

Warsztaty zrealizowała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu). Liderem projektu jest Województwo Śląskie.
logotypy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego