ROPT Seminarium nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla podregionu rybnickiego

zaproszenie na seminarium w Rybniku zaproszenie na seminarium w Rybniku
W związku z realizacją projektu pn:„Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Województwo Śląskie – Departament Rozwoju i Transformacji Regionu zaprasza do udziału w seminarium nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla podregionu rybnickiego.

Kiedy:

6 lutego 2023 r.

 
O której:

10.00 – 15.30

 
Gdzie:

Spotkanie stacjonarne: „Zabytkowa Kopalnia Ignacy” w Rybniku, ul. Ignacego Mościckiego 3

 

Organizator:

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Śląskiego

 

Dla kogo:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli PODREGIONU RYBNICKIEGO województwa śląskiego, w tym władz samorządowych, środowisk lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw.

 

Zasady rekrutacji:

Rejestracja udziału w seminarium odbywa się poprzez załączony formularz zgłoszeniowy przesłany na adres e-mail  transformacja@slaskie.pl oraz magdalena.blaszczyk@slaskie.pl  do dnia  03.02.2023r.

Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). Uczestnictwo jest bezpłatne.

 

Kontakt:

Magdalena Błaszczyk e-mail: magdalena.blaszczyk@slaskie.pl tel. 32/77 99 181

Anna Dudek e-mail: anna.dudek1@slaskie.pl  tel. 32/77 99 215

 

Tematyka spotkania:

Celem seminarium jest upowszechnienie wiedzy o procesie transformacji, w tym o zakresie i źródłach finansowania projektów, a także wypracowanie rozwiązań społeczno-gospodarczych w zakresie transformacji regionu na przykładzie analizy  wybranych projektów.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników warsztatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: www.bip.slaskie.pl .

2.Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

3.Będą przetwarzane następujące dane:

  1. a) imię, nazwisko;
  2. b) adres e-mail;
  3. c) numer telefonu;
  4. d) miejsce zatrudnienia;
  5. e) dane obejmujące informację o szczególnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością/wyżywieniem;
  6. f) wizerunek.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. a) związanych z realizacją przez Województwo Śląskie zadań w projekcie pn. „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”, w tym w szczególności organizacji i przeprowadzenia spotkań/warsztatów/seminariów/konferencji (kontakt w sprawach organizacyjnych; obsługa zgłoszeń / rejestracja uczestników; sporządzenie listy uczestników, weryfikacja obecności uczestników; zapewnienia szczególnych potrzeb dla uczestników z niepełnosprawnościami; dokumentacja spotkań/ warsztatów/ seminariów/ konferencji (w tym fotograficzna);

b)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy;

  1. c) związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych, a także potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu oraz archiwizacji.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych celach są:

a)wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b)prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);

c)ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

5.Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej) oraz podmiotom realizującym archiwizację oraz obsługę teleinformatyczną,

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych w interesie publicznym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie Pani/Pana danych w ramach zgłoszenia udziału w spotkaniu/ warsztacie/ seminarium/ konferencji  jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu możliwości udziału w wydarzeniu. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

logotypy

Załączniki
agenda semianarium Rybnik [PDF 502,6kB]
formularz zgłoszeniowy Rybnik [PDF 480,0kB]