Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego dla podregionu tyskiego

od 2022-11-14 10:00 (Poniedziałek) do 2022-11-14 15:00 (Poniedziałek)
Tychy, ul. de Gaulle'a 8, Hotel ARENA spa & wellness
W związku z realizacją projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” zapraszamy do udziału w warsztatach lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego dla podregionu tyskiego.

Organizator

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Termin i miejsce spotkania

Kiedy: 14 listopada 2022 r. (poniedziałek)
O której: 10:00-15:00
Gdzie: Hotel ARENA spa & wellness, ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 8, Tychy

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli podregionu tyskiego województwa śląskiego, w tym władz samorządowych, środowisk lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm sektora OZE.

Zasady rekrutacji

Rejestracja udziału w warsztacie odbywa się poprzez załączony formularz zgłoszeniowy przesłany na adres e-mail: warsztaty@giph.com.pl do dnia 7 listopada br.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie mailowego potwierdzenia (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). Uczestnictwo jest bezpłatne.

Tematyka szkolenia

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy o procesie transformacji, w tym o zakresie i źródłach finansowania projektów, wypracowanie rozwiązań społeczno-gospodarczych w zakresie transformacji (propozycji projektów) oraz wzmocnienie procesu kreowania lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego w podregionach w kontekście sprawiedliwej transformacji. Efektem warsztatu będzie budowa sieci współpracy na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Kontakt

Dyrektor Agata Zielińska

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,

e-mail: warsztaty@giph.com.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników warsztatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH/Izba) z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera następujące dane osobowe uczestników warsztatów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, dane obejmujące informację o szczególnych potrzebach.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (lub zostały przekazane w ich imieniu), ze źródeł publicznie dostępnych albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu „Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”.

3. Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu pn. Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT), w szczególności w celach: tj. przeprowadzenie warsztatu, w tym: kontakt w sprawach organizacyjnych; obsługa zgłoszeń/ rejestracja uczestników; sporządzenie listy uczestników, weryfikacja obecności uczestników; zapewnienia szczególnych potrzeb dla uczestników z niepełnosprawnościami; wydanie certyfikatów / potwierdzeń uczestnictwa; dokumentacja warsztatów (w tym fotograficzna);
 • publikacja na stronie internetowej giph.com.plinformacji związanej z danym warsztatem;
 • potwierdzenia kwalifikowalności wydatków;
 • sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
 • monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu;
 • archiwizacji;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcie i wykonanie umowy, polegającej na zapewnieniu Pani/u udziału w warsztatach oraz odpowiedniego wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, tj. potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • ochrona prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń czy marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i podanie tym formularzu odpowiednich informacji – w zakresie danych zdrowotnych o rodzaju niepełnosprawności i szczególnych potrzebach (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/i dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora,
 • podmiotom zajmującym się obsługą IT, prawną i księgową Administratora,
 • Liderowi projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”, tj. Województwu Śląskiemu,
 • podmiotom sprawującym funkcje kontroli i nadzoru nad realizacją zadań Administratora w projekcie ROPT,
 • innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie upoważnienia lub w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania,
 • instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji projektu ROPT, jak i w okresie trwałości projektu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

Dane osobowe uczestników przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

7. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pana/i dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Przetwarzanie danych osobowych automatyczne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

 • W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pana/i danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej dokumentowej lub mailowej na adres biuro@giph.com.pl.
 • Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych w ramach zgłoszenia udziału w warsztatach jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy udziału w wydarzeniu. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w warsztatach.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy - podregion tyski [DOCX 76,1kB]