II posiedzenie Komitetu Sterującego projektu pn. „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.

II posiedzenie KS 19.12.2022 r. II posiedzenie KS 19.12.2022 r.

16 grudnia 2022 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.

Uczestnicy Komitetu Sterującego

W posiedzeniu uczestniczyli: Jarosław Szczęsny – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodniczący doraźnej Komisji Sejmiku ds. Sprawiedliwej Transformacji, Małgorzata Staś - Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Anna Dudek - Kierownik Referatu transformacji regionu, z Głównego Instytutu Górnictwa: dr Sylwia Sobór-Jarosławska – Rzecznik prasowy, z Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej: Katarzyna Lipińska - Starszy specjalista, ze Związku Zawodowego Górników w Polsce: Bożena Gawryluk – Dyrektor Biura, a także Beata Goleśna – koordynator Zespołu wsparcia projektów transformacyjnych i informacji, Marcin Stempniak – Kierownik Referatu projektów własnych FE SL 2021-2027 wraz z pracownikami oraz członkowie zespołu projektowego ROPT. 

Posiedzenie Komitetu Sterującego rozpoczęła Dyrektor Małgorzata Staś, która przywitała przybyłych gości. Odnosząc się do zatwierdzonego w dn. 5 grudnia b.r. programu FE SL na lata 2021-2027 podziękowała za dyskusję nad kształtem tego dokumentu oraz za udział w jego przygotowaniu. Zachęciła także do kontynuowania współpracy partnerskiej w ramach projektu ROPT 2.0.

Stan prac w projekcie

Następnie Anna Dudek - Kierownik Referatu transformacji regionu zaprezentowała stan prac w projekcie ROPT, podsumowała zorganizowane przez Lidera projektu seminaria, a także  przygotowanie filmu promocyjnego. Następnie przedstawiła harmonogram zadań w I kwartale 2023 r. i odniosła się do planowanego przez DRT projektu ROPT 2.0, który będzie realizowany w ramach Priorytetu X. Fundusze europejskie na transformację FE SL 2021-2027. Jak podkreśliła, w kolejnej edycji projektu planowane jest zwiększenie liczby partnerów oraz rozszerzenie działań o moduł pilotażowy.   

Przedstawicielka GIG - dr Sylwia Jarosławska-Sobór omówiła zaawansowanie prac badawczych, Katarzyna Lipińska z GIPH poinformowała o organizowaniu w I kwartale 2023 r. warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii. Jako ostatnia w tej części spotkania głos zabrała Bożena Gawryluk z ZZG w Polsce, prezentując aktualny stan realizacji badań i plany na najbliższy kwartał związane z analizą materiału badawczego.   

Dyskusja

Dyskusja dotycząca wstępnie zadeklarowanych działań, które Partnerzy chcieliby podjąć w ramach kolejnej edycji Obserwatorium. ZZG w Polsce zaproponował pomysł organizacji szkoleń dla członków organizacji związkowych. Dyrektor Małgorzata Staś przyznała, że tego typu działania są ważne i zostały zaplanowane także w innych typach projektów FE SL 2021-2027, dlatego konieczna będzie demarkacja wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji w programie. Bożena Gawryluk wskazała także na zasadność komponentu informacyjnego (np. stworzenia informatorium), budującego świadomość w zakresie transformacji. W nawiązaniu do przeprowadzonych spotkań FGI Sylwia Jarosławska-Sobór zwróciła uwagę na potrzebę odnalezienia nowej tożsamości GIG i GIPH, prowadzenia badań forsightowych, a także zintensyfikowania dyskusji na poziomie lokalnym. Na koniec Partnerów poproszono o przekazanie szczegółowych propozycji działań do końca stycznia 2023 r.

Marcin Stempniak – Kierownik Referatu projektów własnych FE SL 2021-2027 omówił założenia planowanego do realizacji w DRT projektu „Partnerzy transformacji”. Z kolei Radny Jarosław Szczęsny wskazał za celowe zachęcanie do udziału w tym projekcie organizacji gospodarczych zlokalizowanych w mniejszych gminach subregionu zachodniego, a także szkolenie młodzieży.

Podsumowując posiedzenie Dyrektor Małgorzata Staś wyraziła nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego będą mogły być przedstawione wyniki badań ROPT. Podkreśliła także, że grudniowa konferencja otwierająca FE SL 2021-2027 była w dużej mierze poświęcona procesowi transformacji, co oznacza, że ten element będzie obecnie silnie akcentowany w polityce regionalnej.

Załączniki

Prezentacja Lidera projektu ROPT
logotypy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
II posiedzenie KS 19.12.2022 r. Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5

Załączniki
Prezentacja lidera projektu [PDF 1,4MB]