Rejestracja na wydarzenie

Spotkanie konsultacyjne- Transformacja społeczno-gospodarcza regionu- Przedstawiciele biznesu

26 stycznia 2021 r.
ONLINE
Celem konsultacji jest włączenie przedstawicieli środowisk naukowych i badawczych w proces transformacji społeczno-gospodarczej regionu. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja nad założeniami Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz wstępna weryfikacja projektów. 

Klauzula Informacyjna.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip@slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • 3.1. Przeprowadzenie konferencji/ szkolenia/ warsztatu/spotkań i innych form szkoleniowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w ramach projektu z działania 13.1 Pomoc Techniczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w tym:
   Wysłanie zaproszeń; obsługa zgłoszeń/ rejestracja uczestników; weryfikacja obecności uczestników; dostosowania warunków uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami; wydanie certyfikatów / potwierdzeń uczestnictwa; dokumentacji szkolenia/warsztatów/konferencji on line (w tym audio-wizualne).
  • 3.2. Informowania o wybranych szkoleniach/ konferencjach/ warsztatach/ spotkaniach/ usługach animacyjnych przeprowadzanych w ramach RPO WSL 2014-2020 i perspektywy finasowej 2021-2027.
  • 3.3. Ewaluacji, analiz i ekspertyz.
  • 3.4. Monitoringu.
  • 3.5. Kontroli.
  • 3.6. Archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z:
  • 4.1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 140).
  • 4.2. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.)
  • 4.3. Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom i organizatorom konferencji/ szkolenia/ warsztatu i innych form szkoleniowych on-line w zakresie prezentowanym przez platformę szkoleń online/telekonferencji ( tj.Microsoft TEAMS), operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz, tłumaczeń,pracownikom Microsoft Corporation One Microsoft Way oraz firmie związanej z dostawą usługi Microsoft Teams, wykonujących asystę strony internetowej transformacja.slaskie.pl). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach Województwa Śląskiego oraz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konferencji/ szkoleniu/ warsztacie i innych form szkoleniowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu z działania 13.1 Pomoc Techniczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Teams dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.