Kolejne nabory w ramach Platformy Sprawiedliwej Transformacji

Zdjęcie promujące nabory Źródło: Platforma Sprawiedliwej Transformacji

Nowe zaproszenia do składania wniosków dotyczących wsparcia w ramach inicjatyw: JTP Groundwork, JTPeers Exchange, JTP Working Groups.

Wsparcie we wdrażaniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Platforma Sprawiedliwej Transformacji uruchomiła szereg form wsparcia, w tym centrum wiedzy JTP (JTP Knowledge Hub) udostępniających produkty oparte na wiedzy i studiach przypadków w zakresie sprawiedliwej transformacji: program JTPeers Exchange, bazę danych JTPeers Experts oraz JTP Groundwork.

Celem tych trzech inicjatyw jest budowanie potencjału, wymiana najlepszych praktyk, opracowywanie rozwiązań i zapewnianie praktycznego wsparcia eksperckiego regionom korzystającym z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w zakresie wdrażania ich terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.

Pomoc techniczna JTP Groundwork – współtworzone wsparcie doradcze

JTP Groundwork to kompleksowy program pomocy technicznej zapewniający dostosowane do potrzeb wsparcie w zakresie budowania potencjału dla regionów FST. Ma na celu wspomaganie regionów w realizacji zobowiązań i priorytetów ich planów sprawiedliwej transformacji.

JTP Groundwork jest skierowany wyłącznie do regionów UE z zatwierdzonymi planami, w szczególności do:

  • gmin,
  • władz regionalnych,
  • społeczeństwa obywatelskiego,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • instytucji zarządzających,

aktywnie przyczyniających się do procesu sprawiedliwej transformacji na poziomie regionalnym, lokalnym lub społeczności.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem formularza do 1 marca 2024 r. godz. 23:00.

JTPeers Exchange – program wymiany peer-to-peer

Po pomyślnej realizacji w 2023 r. siedmiu wymian w ramach tego programu, kontynuowane są wymiany osobiste i online pomiędzy praktykami z różnych terytoriów FST a ekspertami JTPeers wymienionymi w bazie danych.

Podczas wspólnych spotkań (online i/lub osobistych) strony będą dzielić się opiniami, fachową wiedzą oraz wnioskami wynikającymi ze zdobytego doświadczenia. Będzie to okazja do wymiany dobrych praktyk oraz wypracowania potencjalnych rozwiązań wspierających wdrażanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji oraz ścieżek rozwoju przyczyniając się do przyśpieszenia procesu sprawiedliwej transformacji.

Wniosek można złożyć indywidualnie lub wspólnie za pośrednictwem formularzy do 1 marca 2024 r. godz. 23:00.

Nowe grupy robocze w ramach Platformy Sprawiedliwej Transformacji

Nowe grupy robocze Platformy mają na celu zgromadzić zainteresowane strony z całej Europy, których wspólną troską jest los ludzi i miejsca dotknięte transformacją na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Grupy robocze będą w dalszym ciągu stanowić forum strategicznej wymiany informacji na temat wspólnych wyzwań dla zainteresowanych stron zaangażowanych w proces transformacji w regionach węglowych i wysokoemisyjnych. Koncentrować się będą między innymi na zaangażowaniu zainteresowanych stron i równych szansach dla wszystkich interesariuszy procesu, a także opracują praktyczne rozwiązania i narzędzia, mające wspomagać społeczności w ich lokalnych wyzwaniach i złagodzić niekorzystne skutki procesu transformacji.

Zostaną utworzone dwie nowe grupy robocze JTP, skupiające się na zaangażowaniu interesariuszy (międzysektorowych) i równych szansach.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem formularza do 1 marca 2024 r. godz. 23:00.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów, najczęściej zadawane pytania oraz bardziej szczegółowy opis wsparcia udzielanego wnioskodawcom można znaleźć na stronie internetowej z zaproszeniem do składania wniosków.

UWAGA! JTP Lab dla otwartych naborów oferuje wsparcie wnioskodawcom

Szukasz porad dotyczących swojej aplikacji?

Nową inicjatywa zespół Platformy Sprawiedliwej Transformacji oferuje usługę doradztwa aplikacyjnego o nazwie JTP Lab for Open Calls, która wspiera wnioskodawców w procesie składania wniosków. Doradztwo udzielane jest bezpłatnie.

Wsparcie to obejmuje dwie dedykowane sesje szkoleniowe, zawierające wskazówki dotyczące identyfikacji potrzeb w zakresie ubiegania się w otwartych naborach i składania wysokiej jakości wniosków, a także dwie godziny pracy, aby umożliwić interakcję zainteresowanych regionów z ekspertami ds. pomocy technicznej, koordynatorami wymiany oraz z moderatorami Grupy Roboczej.

Terminy spotkań:

15 lutego 2024, 14:00-16:00 (link do Zoomu)

22 lutego 2024, 14:00-16:00 (link do Zoomu)

Godziny te są dla zainteresowanych wnioskodawców okazją do zadania konkretnych pytań na temat aplikacji i prac przygotowawczych.

27 lutego 2024, 14:30-16:00 (link do Zoom): Złożenie szczegółowego wniosku – wkład ekspertów w finalizację wniosków.

Rozmowy będą obejmować sesje w pokojach typu breakout z udziałem dedykowanych ekspertów ds. pomocy technicznej i będą okazją do zadawania pytań na temat dodatkowych aktywnych naborów dla Grup Roboczych i wymiany w ramach JTPeers.