Warsztat dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

26 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztaty on-line

Cykl spotkań organizowanych on-line ma na celu zebranie uwag, komentarzy i opinii na temat wstępnych projektów programu regionalnego oraz planu sprawiedliwej transformacji, które będą najważniejszymi dokumentami dotyczącymi wdrażania Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Warsztat został skierowany do członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), której celem jest zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Wstęp do debaty

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, który podkreślił, że w nowej perspektywie unijnego finansowania województwo śląskie będzie największym beneficjentem funduszy europejskich spośród wszystkich regionów w Polsce. Dla Śląskiego przypadnie prawie 2,4 mld euro w ramach nowego programu regionalnego (FE SL 21-27) oraz ponad 2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), co przełoży się na ponad 4,4 mld euro wszystkich dostępnych środków, przy czym województwo będzie jeszcze dążyć do zwiększenia obecnej alokacji o dodatkowe fundusze.

Następnie Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiła prezentację dotyczącą pierwszego projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r. Podczas prezentacji zostały wskazane priorytety województwa na lata 2021-2027, które powstały w oparciu o cele Polityki Spójności UE wraz z planowanymi kwotami na poszczególne cele:

 • Priorytet I. Inteligentne Śląskie – ok. 443 mln euro
 • Priorytet II. Ekologiczne Śląskie – ok. 532 mln euro
 • Priorytet III. Mobilne Śląskie – ok. 301 mln euro
 • Priorytet IV. Społeczne Śląskie – ok. 593 mln euro
 • Priorytet V. Śląskie dla mieszkańca – ok. 195 mln euro
 • Priorytet VI. Śląskie bliżej mieszkańców – ok. 231 mln euro

Natomiast w kontekście Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji wskazano m.in. proponowaną wysokość alokacji dla poszczególnych obszarów i szczegółowych celów wsparcia w ramach FST.

Zaprezentowane podczas prezentacji założenia programu regionalnego oraz planu transformacji dla Śląskiego stały się punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez kierownika Referatu Transformacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Dariusza Stankiewicza.

Czas dyskusji

Podczas warsztatu uczestnicy podejmowali się omówienia najważniejszych kwestii związanych z wyzwaniami, przed którymi stanie województwo w perspektywie finansowej 2021-2027. Wśród omawianych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Kwestii dofinansowań na podnoszenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych, które mają nieuregulowane sprawy własnościowe (domownicy nie są jedynym właścicielem nieruchomości).
  Program regionalny obejmie jedynie wsparcie dla domów wielorodzinnych. Poprawą efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych co do zasady będzie zajmował się Krajowy Plan Odbudowy oraz program „Czyste Powietrze”. Stąd postulat bariery dostępowej dot. własności budynku poddanego termomodernizacji jest adresowany do strony rządowej.
 • Rozwoju regionalnych i lokalnych e-usług – jak ten priorytet ma się do planowanego na koniec roku zakończenia działalności przez platformę SEKAP?
  Należy pamiętać, że SEKAP w czasach, w których powstawał był projektem pilotażowym, gdyż nie było rozwiniętych e-usług publicznych na takim poziomie, jak to ma miejsce obecnie. Dalsze działania w tym zakresie leżą w gestii Zarządu Województwa.
 • Wsparcia dla branży produktowo-usługowej oraz realizującej usługi zdrowotne – uczestnicy warsztatu zwrócili uwagę m.in. na potrzebę uwzględnienia okulistyki w planowanych działaniach wspierających przedsiębiorstwa z branży usług medycznych – wsparcie na okulistykę może być szczególnie ważne w kontekście obecnej pandemii COVID-19 i przejścia szkół oraz przedsiębiorstw w tryb pracy zdalnej, która znacznie obciąża wzrok.
 • Priorytetu dotyczącego cyfryzacji przedsiębiorstw – czy tego typu działania nie wpłyną negatywnie na poziom zatrudnienia w regionie?
  Działania realizowane w ramach środków europejskich przekładały sie na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia lub generowały nowe miejsca pracy – gdyż tego typu projekty są zawsze dodatkowo premiowane. Postępujące trendy depopulacyjne w województwie oraz ograniczona liczba fachowców w najbardziej pożądanych dziedzinach generują raczej problemy związane z ograniczona liczbą pracowników niż brakiem miejsc pracy.
 • Wzmocnienia współpracy na linii przedsiębiorcy-szkoły branżowe i techniczne – uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że na rynku pracy brakuje fachowców, a przedsiębiorcy nie mają wystarczającej infrastruktury do pogłębienia poziomu kształcenia uczniów podczas staży i praktyk. Z tego względu potrzebne będą nowe metody i narzędzia, które pozwolą szkołom oraz przedsiębiorcom właściwie kształcić swoich przyszłych pracowników, ale również np. przygotować osoby odchodzące podczas transformacji z branży górniczej do podjęcia zatrudnienia nowych stanowiskach (co będzie wymagało nabycia nowych kwalifikacji zawodowych).
  W ramach przyszłych środków europejskich zaplanowane są działania odpowiadające na tę potrzebę.
 • Czy będzie możliwość realizacji projektu, w ramach którego związki zawodowe mogłyby wejść w kooperację ze szkołami w celu podjęcia działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów?
  W obecnej wersji dokumentu nie ma przeciwwskazań do realizacji tego typu projektów.

Na koniec dyrektor Stefania Koczar-Sikora krótko podsumowała warsztaty i podziękowała uczestnikom za ich sugestie i opinie względem przedstawionych projektów dokumentów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Warsztaty dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Załączniki
Prezentacja z warsztatu [PDF 1,5MB]