Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli związków zawodowych

Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli związków zawodowych Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli związków zawodowych

W czwartek, 28 stycznia 2021 r., odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące sprawiedliwej transformacji Śląskiego dla przedstawicieli związków zawodowych w regionie.

Konsultacje on-line

W ramach prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji kontynuujemy nasze spotkania konsultacyjne, które dostarczają nam wiedzy na temat Waszych pomysłów na skuteczną transformację regionu oraz informacji o problemach, z którymi różne społeczności mogą się borykać w trakcie sprawiedliwej transformacji. Po udanych seminariach przeprowadzonych z przedstawicielami wszystkich podregionów, które zostaną poddane transformacji w najbliższych latach, nadszedł czas na przeprowadzenie konsultacji z reprezentantami różnych grup i środowisk, które będą aktywnie zaangażowane w rozpoczynający się proces. Tym razem konsultacje zostały przeprowadzone z udziałem przedstawicieli związków zawodowych. Wśród nich znaleźli się reprezentanci m.in.:

 • Związku Zawodowego Górników w Polsce,
 • NSZZ Solidarność Katowice,
 • Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”.

Czas zmian

Uczestników spotkania przywitał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który zaznaczył, że znajdujemy się obecnie w kluczowym momencie historii dla województwa śląskiego i niezmiernie ważne jest, by Sprawiedliwa Transformacja została przeprowadzona na zasadzie ścisłego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym również związkami zawodowymi. Marszałek wskazywał na doświadczenia innych europejskich regionów, które w przeszłości przechodziły przez podobne procesy i prowadzona tam transformacja nie zawsze kończyła się sukcesem, dlatego tak ważna będzie współpraca na wszystkich poziomach, aby nie powielać błędów i przeprofilować Śląskie zgodnie z przyszłym zapotrzebowaniem gospodarczym regionu.

Kolejnym punktem programu była prezentacja, podczas której zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Stefania Koczar-Sikora zaprezentowała główne założenia programowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Założenia te stały się punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez kierownika w Departamencie Rozwoju Regionalnego Dariusza Stankiewicza, która rozgorzała w dalszej części spotkania.

Czas dyskusji

Uczestnicy podejmowali się omówienia kwestii związanych z wyzwaniami, przed którymi w czasie transformacji staną przedstawiciele związków zawodowych. Wśród omawianych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.:

 • dialogu społecznego, który powinien być jedną z najważniejszych ról związkowców podczas transformacji;
 • możliwości wsparcia inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MŚP – istnieje opcja wsparcia większych przedsiębiorstw, o ile zostanie zatwierdzona w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji;
 • potrzeby przebranżawiania pracowników związanych z przemysłem wydobywczym w taki sposób, by byli oni w stanie odnaleźć się na rynku pracy w czasie i po transformacji;
 • rozwoju nowych technologii i powstawania nowych regionalnych specjalizacji w dziedzinach, w których mogłyby znaleźć zatrudnienie osoby zatrudnione obecnie w kopalniach i branżach związanych z wydobyciem kopalin;
 • inwestycji w rozwój systemów magazynowania energii elektrycznej oraz rozwój produkcji wodoru, metanolu, amoniaku i syntetycznego gazu ziemnego (SNG);
 • położenia nacisku na przyszłość pracowników podczas transformacji – skupieniu się na grupach zawodowych, które będą potrzebowały wsparcia i nabycia nowych kwalifikacji;
 • projektu Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra” i Głównego Instytutu Górnictwa pn. „KWK – Kopalnia Wiedzy i Kompetencji”, który zakłada prowadzenie szkoleń dla pracowników w województwie oraz badań i analiz w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji przy zamykaniu zakładów górniczych, otwieraniu nowych przedsiębiorstw, a także przebranżawianiu pracowników;
 • pomysłu na powołanie Rady Koordynacyjnej procesów transformacji w regionie, która pozwoliłaby na wzajemny przepływ informacji pomiędzy instytucjami i dążenie do wspólnych celów – najważniejszym celem dla wszystkich programów powinno być tworzenie nowych, stałych miejsc pracy.

Na koniec Przedstawiciel Komisji Europejskiej Krzysztof Wójcik zapowiedział, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma w głównej mierze łagodzić niepożądane skutki dekarbonizacji regionu, więc wszystkie pomysły, które znajdą się w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji powinny być podporządkowane właśnie temu celowi. Zachęcił również uczestników spotkania do składania własnych projektów, zawierających pomysły na efektywną transformację, tak jak to zrobiło Porozumienie „Kadra” z projektem „KWK”. Jednocześnie podkreślił, że na obecnym etapie nie muszą to być jeszcze w pełni ukształtowane projekty. Urząd Marszałkowski oraz fachowcy z Komisji Europejskiej pozostają w dyspozycji do konsultowania zaproponowanych pomysłów, by pomóc w lepszym zdefiniowaniu ram tych projektów podczas wspólnych prac nad procesem sprawiedliwej transformacji.